Thông báo đăng ký học bổ sung bằng tiếng Anh các học phần đã giảng dạy bằng tiếng Việt

Nhằm đảm bảo lợi ích của sinh viên FPT Greenwich;

Căn cứ theo thông báo trên Academic Portal, bảng tin và website của nhà trường với nội dung “Phản hồi về thông tin giảng viên dạy bằng tiếng Việt” ở một số học phần.

Ban Đào tạo FPT Greenwich thông báo về việc tổ chức triển khai học bổ sung bằng tiếng Anh các học phần đã được giảng dạy bằng tiếng Việt cho những sinh viên (SV) có nhu cầu. Cụ thể như sau:

 1. Đối tượng tham gia: sinh viên FPT Greenwich có nhu cầu học bổ sung (học thêm một lần) bằng tiếng Anh các học phần mà trước đây giảng viên đã dạy bằng tiếng Việt.
 2. Môn học/Học phần: Các môn học/ học phần mà SV đã học và giảng viên đã sử dụng tiếng Việt làm ngôn ngữ giảng dạy trên lớp.
 3. Ngôn ngữ giảng dạy: hoàn toàn bằng tiếng Anh
 4. Thủ tục và thời gian đăng ký:
 • Thời gian nhận đăng ký: từ ngày 14/6 tới ngày 24/6//2019. Sau thời hạn này, nhà trường từ chối giải quyết các trường hợp phát sinh.
 1. Thời gian học bổ sung:

Căn cứ vào môn học/học phần và số lượng SV đăng ký, nhà trường sẽ thông báo lịch học cụ thể tới SV trước ngày 04/7/2019.

 1. Học phí & phí đặt cọc trách nhiệm:

Nhà trường tổ chức học bổ sung miễn phí toàn bộ cho SV. Tuy nhiên, để đảm bảo việc học tập bổ sung được nghiêm túc cũng như đảm bảo cho việc lên kế hoạch triển khai giảng dạy được tốt, nhà trường đề nghị SV nộp phí đặt cọc trách nhiệm khi đăng ký học. Khoản phí này sẽ được hoàn trả lại 100% cho SV sau khóa học với điều kiện SV có tham gia học và tuân thủ nội quy, quy chế của nhà trường. Cụ thể:

 • Học phí: miễn phí
 • Phí đặt cọc trách nhiệm: 2.000.000 đồng
 • Điều kiện hoàn trả phí đặc cọc trách nhiệm: sau môn học/ học phần, nếu SV tham gia học ít nhất 75% thời lượng môn học/ học phần đó.
 • Đánh giá môn học (thi/ làm bài assignment/ project):
  1. Với SV đã đạt môn (pass): không đánh giá
  2. Với SV phải học lại môn: theo nhu cầu của SV. Nếu SV đăng ký chỉ học bổ sung thì không đánh giá. Còn nếu SV đăng ký học bổ sung và có lấy điểm (tức là coi như SV kết hợp học lại) thì có đánh giá. Trong trường hợp này, SV cần phải nộp phí học lại của môn học như bình thường, theo quy định tài chính sinh viên.

 

Ban Đào tạo FPT Greenwich.

 

ANNOUNCEMENT

Re.:  Registration for additional study in English for the modules which have been taught in Vietnamese.

To ensure the benefits of FPT Greenwich students; 

Based on the notice on the Academic Portal, noticeboard and website of the university with the content "Feedback on the information that some lecturers of Greenwich University have used Vietnamese as the language of instruction" in some modules. 

FPT Greenwich Board of Training and Academic Affairs announces the organization of additional study in English for the modules which have been taught in Vietnamese for students in need as follows: 

1. Participants: FPT Greenwich students who need additional study in English of the courses that the lecturers previously taught in Vietnamese. 

2. Courses / Modules: Subjects / modules that students have finished, and the lecturers have used Vietnamese as the language of instruction in class. 

3. Language of instruction: completely in English 

4. Registration time and guidance:

 • Registration guidance: Please follow this link to register: CLICK HERE
 • Registration time limit:  June 14 – June 24, 2019. Any registration submitted after the due date is considered invalid.

5.  Course time:

Based on each subject/module and the number of students who have registered the course, the schedule will be announced by July 4, 2019.

6. Tuition fee & responsibility deposit:

The complementary course is organized free of charge for all involved students. However, to ensure student’s commitment and better teaching planning, students are required to make responsibility deposit at registration. The sum of money will be fully refunded after the course completion on the condition that students officially take the course and strictly follow the internal terms and conditions. The details are as follows.

 • Tuition: Free 
 • Responsibility deposit: 2,000,000VND 
 • Refund conditions: (1) After the subject/course completion and (2) student’s attending at least 75% of the subject/course length.  
 • Subject assessment (examination/assignment/project): 
  1. Passed students: No re-evaluation  
  2. Subject repeaters: on students’ request. To be specific, (1) No grading for students who attend the course for English complementation. (2) To those who want to take the course and get regraded, they must fulfil subject-retake tuition fee in compliance with the university financial rules. 

FPT Greenwich Department of Academic Affairs.