Khảo sát việc làm sinh viên

MAJORHCMDNHNCT
BUSINESS91%96%95.50%100%
COMPUTING92%93%98%95%
GRAPHIC DESIGN92%100%100%100%
TOTAL91%96%97%98%