[HCM] Sinh viên khoá học OJT kỳ Fall 2020 trang bị kiến thức thông qua workshop “Career Trends In Software Engineering”

Vào ngày 12/09/2020, hơn 40 bạn sinh viên đến từ Chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin của Greenwich Việt Nam cơ sở Hồ Chí Minh đã được tham dự sự kiện Workshop nói về những xu hướng phát triển của Công nghệ phần mềm trong tương lai để có những bước chuẩn bị thật chắc chắn vào kỳ On the Job Training Fall 2020.

On September 12, 2020, more than 40 students from Greenwich Vietnam with Ho Chi Minh campus in the Information Technology Major of Greenwich Vietnam attended the Workshop event to talk about the development trends of the Company software engineering in the future to take certain steps to prepare for the On the Job Training Fall 2020.

workshop "Career Trends In Software Engineering"

workshop "Career Trends In Software Engineering" (1)

Các bạn sinh viên chăm chú lắng nghe những chia sẻ đến từ diễn giả

The students listen attentively to the sharing from the speakers

Speaker Workshop là anh Lê Hữu Tấn Tài là giám đốc ứng dụng kỹ thuật số của KMS Solutions, với 18 năm kinh nghiệm trong kỹ năng phát triển phần mềm. Anh Tài đã chia sẻ những định hướng cho các bạn về các lĩnh vực chuyên sâu ở các mảng công việc phần mềm, kỹ sư dữ liệu, kỹ sư tự động hóa (kiểm tra lỗi sai trên phần mềm) và Kỹ sư trí tuệ nhân tạo. Đây là những lĩnh vực có xu hướng rất hot trong thời gian gần đây, cũng như giúp cho các bạn có thêm nhiều kỹ năng viết CV như thế nào để có thể lấy điểm từ công ty mà sinh viên xin ứng tuyển.

Speaker Workshop is Mr. Le Huu Tan Tai, the director of digital applications of KMS Solutions, with 18 years of experience in software development skills. Mr. Tai shared his orientations on specialized fields in software work, data engineering, automation engineer (software error checking) and human intelligence engineer. create. These are areas that tend to be very hot lately, as well as help you gain more CV writing skills so you can get points from the company students are applying for.

workshop "Career Trends In Software Engineering" (2)

Hình ảnh anh Lê Hữu Tấn Tài – Giám đốc Ứng dụng Kỹ thuật số của KMS Solutions

Cùng góp mặt trong workshop còn có chị Ngô Thị Mỹ Hạnh là thành viên của KMS Solutions, có 8 năm kinh nghiệm phân tích kinh doanh và giao tiếp thành công với khách hàng trong phát triển phần mềm, chị đã chia sẻ cho các bạn những kỹ năng thuyết phục khách hàng, cách để định hướng và phân tích biểu đồ để đưa ra những kế hoạch phát triển doanh nghiệp trong tương lai.

Also participating in the workshop are Ms. Ngo Thi My Hanh, a member of KMS Solutions, with 8 years of experience in business analysis and successful communication with clients in software development, she has shared with you skills to convince customers, how to navigate and analyze charts to make future business development plans.

workshop "Career Trends In Software Engineering" (3)

Hình ảnh chị Ngô Thị Mỹ Hạnh – Thành viên của KMS Solutions

Images of Ms. Ngo Thi My Hanh – Member of KMS Solutions

Các bạn sinh viên chuẩn bị bước đến Kỳ Thực tập Doanh nghiệp (OJT) Fall 2020 tham gia rất đông đủ và nhiệt tình, có rất nhiều câu hỏi hay xoay quanh đến các vấn đề như các xu hướng về phát triển phần mềm ở các mảng khác nhau, đồng thời các bạn cũng muốn rèn luyện thêm các kỹ năng về kinh doanh thông qua cách phân tích sơ đồ chiến lược cũng như những định hướng cần thực hiện.

Students preparing to enter the Fall 2020 Business Internship (OJT) are very well attended and enthusiastic, there are many good questions surrounding issues such as software development trends in At the same time, you also want to practice more business skills through analysis of strategy diagrams as well as directions to be taken.

workshop "Career Trends In Software Engineering" (4)

Bạn sinh viên Tạ Trần Phúc An – GCS18111 tham gia đặt câu hỏi cho diễn giả

Student Ta Tran Phuc An – GCS18111 joined the question for the speaker.

Cảm ơn phía Doanh Nghiệp KMS Solution đã đồng hành và chia sẻ cho các bạn sinh viên nhiều kiến thức rất hay và bổ ích, hy vọng đó sẽ là hành trang để các bạn bước vào kỳ thực tập, xa hơn là có việc làm tốt, đủ sức cạnh tranh trong thời đại hội nhập và toàn cầu hóa.

Thanks to KMS Solution Enterprises for accompanying and sharing with students a lot of good and useful knowledge, hopefully it will be a tool for you to enter the internship, far more than have a good job, competitive enough in the era of integration and globalization.

workshop "Career Trends In Software Engineering" (5)
Bộ phận Quan hệ Doanh nghiệp đại diện trao tặng hoa và chứng nhận cho diễn giả khi tham gia đồng hành cùng Greenwich Việt Nam

The Corporate Relations Department presented flowers and certificates to the speakers when they joined Greenwich Vietnam.

workshop "Career Trends In Software Engineering" (6)

Các bạn sinh viên chụp hình lưu niệm cùng diễn giả

Students take souvenir photos with speakers