FPT báo lãi gần 2.300 tỷ sau 8 tháng

8 tháng đầu năm 2019, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn FPT đạt 2.289 tỷ đồng và 454 tỷ đồng...