Chuyên Ngành Đào Tạo

Chuyên ngành đào tạo tại Greenwich Việt Nam

Công nghệ Thông tin

Campus : Can Tho, Da Nang, Ha Noi, Ho Chi Minh
Course code : BSc Hons in Computing
Bằng cấp : Đại học Greenwich, Vương Quốc Anh
More Detail

Thiết kế đồ họa

Campus : Can Tho, Da Nang, Ha Noi, Ho Chi Minh
Course code : BA Hons in Graphic and Digital Design
Bằng cấp : Đại học Greenwich, Vương Quốc Anh
More Detail

Quản trị Kinh doanh

Campus : Can Tho, Da Nang, Ha Noi, Ho Chi Minh
Course code : BA Hons in Business Management
Bằng cấp : Đại học Greenwich, Vương Quốc Anh
More Detail

Quản trị Sự kiện

Campus : Can Tho, Da Nang, Ha Noi, Ho Chi Minh
Course code : BA Hons in Business Management (Event Management)
Bằng cấp : Đại học Greenwich, Vương Quốc Anh
More Detail

Quản trị Marketing

Campus : Can Tho, Da Nang, Ha Noi, Ho Chi Minh
Course code : BA Hons in Business Management (Marketing)
Bằng cấp : Đại học Greenwich, Vương Quốc Anh
More Detail

Quản trị Truyền thông

Campus : Can Tho, Da Nang, Ha Noi, Ho Chi Minh
Course code : BA Hons in Business Management (Public Relations & Communications)
Bằng cấp : Đại học Greenwich, Vương Quốc Anh
More Detail