Chuyên Ngành Đào Tạo

Các chuyên ngành đào tạo năm 2021

Công nghệ thông tin

Campus : Can Tho, Da Nang, Ha Noi, Ho Chi Minh
Course code : BSC (Computing, BSc Hons)
Degree awarded by : University of Greenwich (UK)
More Detail

Thiết kế đồ họa

Campus : Can Tho, Da Nang, Ha Noi, Ho Chi Minh
Course code : BAGD (Graphic and Digital Design, BA Hons)
Degree awarded by : University of Greenwich (UK)
More Detail

Quản trị kinh doanh

Campus : Can Tho, Da Nang, Ha Noi, Ho Chi Minh
Course code : BABM (Business Management, BA Hons)
Degree awarded by : University of Greenwich (UK)
More Detail

Quản trị sự kiện

Campus : Can Tho, Da Nang, Ha Noi, Ho Chi Minh
Course code : BABM (Business Management, BA Hons (Event Management))
Degree awarded by : University of Greenwich (UK)
More Detail

Public Relations & Communications

Campus : Can Tho, Da Nang, Ha Noi, Ho Chi Minh
Course code : BABM (Business Management, BA Hons (Public Relations & Communications))
Degree awarded by : University of Greenwich (UK)
More Detail

Quản trị marketing

Campus : Can Tho, Da Nang, Ha Noi, Ho Chi Minh
Course code : BABM (Business Management, BA Hons (Marketing))
Degree awarded by : University of Greenwich (UK)
More Detail