QĐ cấp phép các chương trình đào tạo

Tên chương trìnhChuyên ngànhCác QĐ cấp phép
BA Hons in Business Management (3+0)+ Bachelor of Arts in Business Management
+ Bachelor of Arts in Business Management (Marketing)
+ Bachelor of Arts in Business Management (Events Management)
+ Bachelor of Arts in Business Management (International Business)
+ Bachelor of Arts in Business Management (Public Relations); Bachelor of Arts in Business Management (Public Relations &Comms)
QĐ số 763/QĐ-ĐHFPT ngày 05/7/2021 của Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học FPT
QĐ số 1035A/QĐ-ĐHFPT ngày 29/9/2023 của Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học FPT.
BSc. Hons in Computing (3+0)Bachelor of Science in ComputingQĐ số 1460/QĐ-ĐHFPT ngày 28/12/2021 của Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học FPT.
BSc. Hons in Graphic and Digital Design (3+0)Bachelor of Arts in Graphic and Digital DesignQĐ số 108/QĐ-ĐHFPT ngày 18/02/2022 của Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học FPT.
BA Hons in Business Management (Top-up)+ Bachelor of Arts in Business Management
+ Bachelor of Arts in Business Management (Marketing)
+ Bachelor of Arts in Business Management (Events Management)
+ Bachelor of Arts in Business Management (Public Relations); Bachelor of Arts in Business Management (Public Relations &Comms)
QĐ số 1015/QĐ-ĐHFPT ngày 01/8/2019 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Đại học FPT
QĐ số 1843/QĐ-ĐHFPT ngày 31/12/2019 của Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học FPT.
BSc. Hons in Computing (Top-up)Bachelor of Science in ComputingQĐ số 1015/QĐ-ĐHFPT ngày 01/8/2019 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Đại học FPT.
BSc. Hons in Graphic and Digital Design (Top-up)Bachelor of Arts in Graphic and Digital DesignQĐ số 1016/QĐ-ĐHFPT ngày 01/8/2019 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Đại học FPT.