Các quy định kiểm tra, thi và đánh giá học phần đối với sinh viên Đại học Greenwich

 1. Điều kiện thi học phần
 • Thi học phần là tập hợp của các bài thi lý thuyết hoặc thực hành được tổ chức vào giữa hoặc khi kết thúc học phần.
 • Hình thức thi được quy định trong Đề cương học phần.
 • Sinh viên chỉ được dự thi kỳ thi cuối học phần nếu tham dự đủ thời lượng học tối thiểu theo quy định.

2. Tổ chức đánh giá và thi

 • Các bài tập, bài kiểm tra, đánh giá trong quá trình do giảng viên đứng lớp và bộ môn tổ chức thực hiện. Trong trường hợp cần thiết, giảng viên và bộ môn có thể đề nghị Khảo thí hỗ trợ, nhưng trách nhiệm chính thuộc về giảng viên và bộ môn.
 • Các bài thi giữa kỳ (nếu có) và thi cuối học phần do Khảo thí của Trường chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện chung (chung đề, chung lịch) cho tất cả các lớp trong Trường. Việc ra đề thi và chấm thi được tiến hành không phụ thuộc vào giảng viên từng lớp.
 • Hình thức kiểm tra, thi của từng học phần (tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp hoăc bài tập, trên máy hay trên giấy) được quy định trong Kế hoạch triển khai học phần.

3. Đánh giá kết quả học phần

 • Tuỳ theo tính chất của học phần, điểm tổng hợp đánh giá học phần (sau đây gọi tắt là điểm học phần) được tính căn cứ vào một phần hoặc tất cả các điểm đánh giá bộ phận, ví dụ: điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập; điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận; điểm đánh giá thực hành; điểm chuyên cần; điểm thi giữa học phần, điểm tiểu luận, và điểm thi cuối học phần.
 • Sinh viên được coi là đạt học phần khi đáp ứng tiêu chí hoàn thành học phần được quy định trong đề cương học phần.
 • Đánh giá trong quá trình là tập hợp các bài kiểm tra, bài tập, bài thực hành, bài thi giữa kỳ… được tổ chức trong quá trình triển khai học phần. Phạm vi, thời lượng và tính chất của các bài đánh giá trong quá trình được quy định cho từng học phần cụ thể trong Đề cương học phần.
 • Thi cuối học phần là tập hợp các bài thi lý thuyết hoặc/và thực hành được tổ chức khi kết thúc học phần. Yêu cầu nội dung, thời lượng thi cuối học phần được quy định trong Đề cương học phần. Với mỗi học phần có thi cuối học phần đều tổ chức 2 lần thi cuối học phần. Sinh viên không dự thi cuối học phần lần 1, coi như bị điểm 0. Lần thi 2 dành cho những sinh viên không tham dự kỳ thi lần 1 hoặc chưa đủ điều kiện đạt học phần hoặc để cải thiện điểm (với các môn thuộc giai đoạn 1, 2).
 • Nếu sau thi cuối học phần lần 1, điểm thi hoặc điểm tổng kết học phần của sinh viên không đạt, sinh viên được phép thi lần 2.
 • Nếu sau khi nộp bài Assignment lần 1, điểm của sinh viên không đạt, sinh viên được phép nộp lần 2.
 • Sinh viên đã đạt học phần ở giai đoạn 1, 2 có quyền đăng ký thi lần 2 để cải thiện điểm tổng kết học phần. Điểm thi lần 1 bị huỷ và điểm thi lần 2 là điểm cuối cùng.

4. Phúc tra kết quả thi

 • Sinh viên có quyền phúc tra bài thi và bài tiểu luận (assignment) thuộc giai đoạn 1& 2 trong thời gian một tuần từ khi công bố kết quả. Nếu có thay đổi về điểm (tăng hoặc giảm), sinh viên được điều chỉnh lại điểm. Kết quả phúc tra là kết quả cuối cùng.
 • Lệ phí xin phúc tra chỉ được hoàn lại cho sinh viên nếu kết quả sau khi phúc tra có thay đổi.
 • Lưu ý: Đối với các lớp Tiếng anh dự bị và các lớp Tiếng anh chuyên ngành, sinh viên chỉ được phép phúc tra đối với bài thi cuối kỳ (FE và RE).

5. Hình thức xử lý sinh viên vi phạm nội quy thi/kiểm tra

 • Trong quá trình học tập và thi cử, sinh viên vi phạm nội quy kỳ thi sẽ bị xử lý theo quy định của Trường.
 • Đạo văn: Việc quy kết đạo văn được tính khi bài assignment/ đồ án sử dụng các nguồn thông tin của người khác và trình bày như bài của chính mình mà không nêu tham chiếu và trích dẫn nguồn cụ thể theo phong cách trích dẫn của Harvard. Ví dụ:
  • Dùng/ăn cắp bài của người khác làm bài của mình;
  • Sao chép thông tin trực tiếp từ trên web hoặc từ các sách mà không trích dẫn đầy đủ tên tác giả.
  • Nộp bài nhóm với danh nghĩa cá nhân;
  • Sao chép bài của một sinh viên khác. Người bị sao chép bài có thể là một sinh viên khác, một giáo sư hoặc bất kỳ ai ở ngoài trường;
  • Thuê người khác để làm bài cho mình;
  • Việc nhờ người khác làm bài (dù chỉ là một phần) cũng coi là đạo văn, thậm chí phần bài tự làm nhưng vẫn phải nhìn vào phần mẫu của người khác và không hiểu gì thì đây cũng coi là đạo văn.
  • Trước khi vào học giai đoạn 2, sinh viên được hướng cách dẫn tham chiếu và trích dẫn nguồn cụ thể theo phong cách trích dẫn của Harvard.
  • Tất cả các bài assignment/ đồ án sẽ được kiểm tra kỹ càng thông qua phần mềm kiểm tra đạo văn. Nếu kết quả phân tích cho thấy bài làm có tỷ lệ đạo văn trên 20% thì bài làm sẽ được đưa ra xem xét bởi Hội đồng thẩm định. Tùy theo mức độ, bài làm của sinh viên có thể bị trừ điểm hoặc hủy kết quả. Trường hợp nghiêm trọng, sinh viên có thể bị buộc thôi học.